Vragenlijst schade door gaswinning

Vragenlijst schade door gaswinning
Heeft u of een vorige eigenaar in het verleden aardbevingsschade gemeld bij NAM, CVW, TCMG of het IMG?

A. Schade door gaswinning

Zo ja, heeft u gebruik gemaakt van de vaste vergoedingsregeling van € 5.000,-?
Heeft u een andere schadevergoeding ontvangen naar aanleiding van gemelde aardbevingsschade
Zo ja, is er na die melding een inspecteur langs geweest om de schade op te nemen?
Is het bijbehorend rapport/zijn de bijbehorende rapporten aanwezig?

Maximum file size: 16.78MB

Is de schade gerepareerd?
Is de schade gerepareerd door een aannemer?
Zijn de reparatienota’s beschikbaar?

B. SNN subsidie / energiebesparende maatregelen

Heeft u gebruik gemaakt van de waardevermeerderingsregeling via het SNN van maximaal € 4.000,- voor energiebesparende maatregelen? (indien de aardbevingsschade meer dan € 1.000,- bedroeg)?
Heeft u gebruik gemaakt van de SNN subsidie Verduurzaming & Verbetering Groningen van € 10.000,-?
Is de subsidie van € 10.000,- ook uitgekeerd?
Staat er nog (een deel) van het bedrag van € 10.000,- open bij het SNN?
Staat er nog (een deel) van het uitgekeerde bedrag op uw rekening?
Bent u nog in het bezit van de facturen?

C. Risicovolle gebouwonderdelen

Zijn er na inspectie van uw woning risicovolle gebouwonderdelen waargenomen (bijv. schoorstenen, balkons en/of ornamenten)?
Zo ja, is er inmiddels een plan van aanpak vastgesteld?
Zo ja, is er al uitvoering gegeven aan de werkzaamheden?

D. Versterkingsprogramma

Heeft u al een aankondiging gehad dat er een inspectie in het kader van het versterkingsprogramma gaat plaatsvinden?
Is er al een inspectie geweest?
Heeft u al een rapport ontvangen n.a.v. de inspectie?

Ondertekening

Ondergetekende(n) verkla(a)r(t)(en) voorgaande vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Verkoper is zich ervan bewust dat hij/zij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten het risico loopt om aansprakelijk gesteld te worden door de koper.

ONDERTEKENING

ONDERTEKENING