Privacyverklaring

Versie mei 2018 – Geen vorige versies

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Alders Makelaars en aanverwante BV’s in verband met de diensten die door deze ondernemingen worden aangeboden. Meer informatie over Alders Makelaars kunt u vinden op www.alders.nl. Hieronder valt ook informatie die offline wordt verzameld.

Deze Privacyverklaring geldt ook voor content zijnde aanbiedingen en advertenties van Alders Makelaars en producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden (‘sites van derden’) op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites hebben ook hun eigen Privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden u aan deze te lezen voordat u deze websites bezoekt.

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in dit document. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met Alders Makelaars.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

1.1 Alders Makelaars verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
1.2 Wanneer u Alders Makelaars inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • UW NAAM, ADRES EN CONTACTGEGEVENS ZOALS UW TELEFOONNUMMER EN E-MAILADRES
 • DE REDEN VAN VERKOOP OF VERHUUR, BIJVOORBEELD GROTER WONEN OF VERANDERING VAN WERK
 • DE DATUM VAN AANMELDING VAN DE WONING EN DE PERIODE DAT DE WONING TE KOOP OF TE HUUR STAAT OF HEEFT GESTAAN
 • DE OMSCHRIJVING EN KENMERKEN VAN DE WONING ZOALS DE VRAAGPRIJS OF HUURPRIJS, HET BOUWJAAR, DE OPPERVLAKTES EN INDELING, KADASTRALE GEGEVENS EN DE WOZ-WAARDE
 • FOTO’S EN VIDEO’S VAN DE WONING
 • DE REDEN VAN EEN EVENTUELE INTREKKING VAN DE BEMIDDELINGSOPDRACHT
 • WANNEER DE WONING IS VERKOCHT OF VERHUURD: DE TRANSACTIEGEGEVENS ZOALS DE VERKOOP- OF VERHUURPRIJS EN DE TRANSACTIEDATUM
 • OVERIGE INFORMATIE DIE U AAN UW NVM-MAKELAAR VERSTREKT

1.3 Wanneer u Alders Makelaars inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • UW NAAM, ADRES EN CONTACTGEGEVENS ZOALS UW TELEFOONNUMMER EN E-MAILADRES
 • HET ZOEKPROFIEL WAARIN UW WOONWENSEN ZIJN OPGENOMEN
 • GEGEVENS OVER UW HUIDIGE WONING ZOALS DE KOOP- OF HUURPRIJS, DE REDEN VAN KOOP OF HUUR, BIJVOORBEELD GROTER WONEN OF VERANDERING VAN WERK
 • UW LEEFTIJDS- EN INKOMENSCATEGORIE EN GEZINSSAMENSTELLING
 • WANNEER U EEN WONING HEEFT GEKOCHT OF VERHUURD: DE TRANSACTIEGEGEVENS ZOALS DE KOOP- OF HUURPRIJS EN DE TRANSACTIEDATUM
 • OVERIGE INFORMATIE DIE U AAN UW NVM-MAKELAAR VERSTREKT

1.4 Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Alders makelaars, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • UW NAAM, ADRES EN CONTACTGEGEVENS ZOALS UW TELEFOONNUMMER EN E-MAILADRES
 • GEGEVENS OVER DE WONING DIE U HEEFT GEKOCHT OF GEHUURD ZOALS HET ADRES, KENMERKEN VAN DE WONING, DE KOOP- OF HUURPRIJS EN DE TRANSACTIEDATUM
 • DE REDEN VAN KOOP OF HUUR
 • UW LEEFTIJDS- EN INKOMENSCATEGORIE EN GEZINSSAMENSTELLING
 • GEGEVENS OVER UW OUDE WONING ZOALS DE KOOP- OF HUURPRIJS
 • OVERIGE INFORMATIE DIE U AAN DE NVM-MAKELAAR VERSTREKT

2. Toestemming

2.1 Door het gebruik van een website van Alders, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden gemaakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier wordt gebruikt, maak dan geen gebruik van de website en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan Alders Makelaars.

2.2 Wij zullen alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag.

2.3 Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht om deze toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

3. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

3.1 We kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt om informatie te ontvangen, applicaties gebruikt, een product of dienst van ons koop, een enquête invult, een opmerking plaatst of om inlichtingen vraagt. Dit soort informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen zij onder andere uw:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • locatiegegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • IP-adres
 • internetbrowser en apparaat type

3.2 Wij kunnen persoonsgegevens over u uit andere bronnen ontvangen. Dit kan onder meer informatie uit commercieel beschikbare bronnen zijn, zoals openbare databanken, ‘data-aggregators’, en informatie van derden. De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere uw:

 • naam
 • adres
 • leeftijd
 • openbaar beschikbare informatie, zoals ‘user-generated’ content, blogs en berichten, zoals toegestaan door de wet
 •  online adverteren

Afhankelijk van uw locatie kunnen er verschillende tools gebruikt worden om uw voorkeuren voor het ontvangen van persoonsgerichte advertenties in te stellen.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alders.nl, wij zullen deze informatie dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

5. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens meer specifiek, voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Alders Makelaars analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Alders Makelaars volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Met betrekking tot een gesloten bemiddelingsovereenkomst kunnen uw gegevens worden gebruikt:

 • om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures;
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt);
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor.

U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren

6. Verwerking gegevens door NVM

6.1 De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem.

ALDERS MAKELAARS HEEFT TOEGANG TOT HET LANDELIJKE UITWISSELINGSSYSTEEM IN HET KADER VAN ONZE DIENSTVERLENING, WAARONDER DE AANKOOP EN VERKOOP VAN WONINGEN EN HET VERRICHTEN VAN TAXATIES EN WAARDEBEPALINGEN. MEDEWERKERS VAN ALDERS HEBBEN TOEGANG TOT HET SYSTEEM IN HET KADER VAN HUN DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN. DE NVM VERSTREKT BEPAALDE GEGEVENS UIT HET LANDELIJKE UITWISSELINGSSYSTEEM AAN GESELECTEERDE DERDEN, WAARONDER AAN:

 • TAXATEURS, VOOR HET DOEN VAN TAXATIES EN ANDERE WAARDEBEPALINGEN
 • VALIDATIE-INSTITUTEN, VOOR HET CONTROLEREN VAN TAXATIERAPPORTEN
 • GEMEENTEN, VOOR HET VASTSTELLEN VAN WOZ-WAARDES
 • HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, VOOR ONDERZOEK NAAR DE WONINGMARKT
 • UNIVERSITEITEN, VOOR ONDERZOEKSDOELEINDEN
 • NIET-NVM MAKELAARS, BANKEN, PROJECTONTWIKKELAARS EN WONINGBOUWCORPORATIES, VOOR ONDERZOEKSDOELEINDEN (BIJV. DE WONINGBEHOEFTE IN EEN BEPAALDE REGIO)

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

6.2 De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.

6.3 Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door Alders Makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals onder punt 5 omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

6.4 De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

7. Klikgedrag en bezoekgegevens

7.1 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

7.2 Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

7.3 Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie punt 9). Leest u de privacyverklaring van Facebook en Twitter (die regelmatig kan wijzigen) goed door om te zien wat Facebook en Twitter met uw persoonsgegevens doen en hoe deze informatie wordt verwerkt.

8. Bewaartermijn

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

9. Delen met anderen

Alders Makelaars verstrekt gegevens in beginsel niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

10. In kaart brengen websitebezoek

Alders Makelaars gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

11. Beveiliging

Alders Makelaars neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze (bevoegde) medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@alders.nl

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alders.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Alders Makelaars zal zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U hebt het recht ons te melden dat:

 • u niet meer door ons wilt worden benaderd
 • u een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die wij over u hebben
 • u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen
 • u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken.

13. Klachten

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de omgang met uw privacygegevens, dan verzoeken wij u in eerste instantie om contact op te nemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Alders Makelaars. Indien u er niet uitkomt met deze coördinator dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen.

14. Aanpassen Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.


Cookieverklaring Alders Makelaars

Laatst herzien: 14-5-2018

Informatie over cookies *en gegevensverzameling door derden

Alders Makelaars maakt op de website alders.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Waar we spreken over “cookies” bedoelen we ook vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons.

Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website *en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

1.     Welke cookies zijn er?

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
 • Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy.
 • Tracking cookies: Dit zijn cookies die jouw surfgedrag kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.
 • Social media plug-in cookies: Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten) en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

2.     Alders Makelaars plaatst de volgende functionele cookies:

 

3.     Alders Makelaars plaatst de volgende analytische cookies:

 

4.     Alders Makelaars plaatst de volgende tracking cookies:

 

*Ook als deze cookies niet worden gebruikt zijn er advertenties te zien. Deze zijn op de inhoud van de website afgestemd en zijn niet gebaseerd op je gedrag of interesses. Dit soort inhoudsgerelateerde internetadvertenties zijn te vergelijken met reclames op televisie.

5.     Alders Makelaars plaatst de volgende Social media plug-in cookies:

*Deze sociale media kunnen ook je persoonlijke gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Alders Makelaars heeft geen invloed op wat deze partijen met je persoonlijke gegevens doen. Meer informatie over de cookies van sociale media en de gegevens die hierdoor mogelijk worden verzameld, vind je in het privacy- en cookiebeleid van de afzonderlijke sociale media. Hieronder een lijst met de privacyverklaringen van de sociale-mediakanalen die het vaakst door de Alders Makelaars worden gebruikt:

6.     Bewaartermijn cookies en voorkeuren

De cookies blijven maximaal 5 jaar op het apparaat bewaard. Je kunt cookies altijd zelf uitzetten of van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per soort webbrowser en apparaat. De instellingen van de browser zijn ook zo in te richten dat cookies worden geweigerd. Let op dat als je ervoor kiest om cookies te blokkeren, dit de services van Alders Makelaars of de werking van bepaalde website elementen kan hinderen.

Er bestaan diverse tools om cookies te managen, zoals de opt-outhulpmiddel van Network Advertising Initiative (NAI), op networkadvertising.org/choices. Hiermee kun je het gebruik van informatie over je online activiteiten weigeren voor online gedragsreclame door bedrijven die lid zijn van NAI. Een andere optie bestaat mogelijk in je smartphone via de instelling ‘Limit Ad Tracking’ (Reclameopvolging beperken) (voor iOS-toestellen) of een instelling ‘Opt out of Interest-Based Ads’ (Kiezen om niet deel te nemen aan op interesse gebaseerde reclame) (voor Android-toestellen), wat je toestaat het gebruik te beperken van informatie over je gebruik van toepassingen dat als doel heeft reclame te bezorgen die gericht is op je interesses. Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen voor de browser vind je in de volgende lijst:

7.     Aanpassing van cookiestatement

Dit statement kan tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld omdat onze website of de regels voor cookies veranderen. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die bovenaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien je niet instemt met de aangepaste verklaring, dien je je voorkeuren te wijzigen of te overwegen de alders.nl website niet langer te gebruiken.

8.     Meer informatie

Ga naar allaboutcookies.org of youronlinechoices.eu (Europa) voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe deze te blokkeren. Heb je vragen, verzoeken of klachten over cookies of deze cookiestatement? Of wil je bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen? Onze contactinformatie staat in onze privacyverklaring.