Dr. Bosstraat 46

Veendam

swipe afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb
afb

Omschrijving

Namens opdrachtgever bieden wij deze voormalig gymzaal ter grootte van ca. 370 m² te koop aan. Het geheel is gelegen op een perceel van 1.187 m² groot.  Het aangebodene is heeft als bestemming ‘maatschappelijk’ en is recentelijk deels gerenoveerd.

Omschrijving

Uit metselwerk opgetrokken multifunctioneel gebouw ter grootte van ca. 370 m² groot, waarvan de grootste ruimte ca. 225 m² beslaat. Pand wordt in ruwbouw/casco staat aangeboden. Recentelijk is een gedeelte van de dakconstructie vervangen en zijn de vloeren vervangen en voorzien van isolatie. Daarnaast is het riool vervangen en zijn er nieuwe radiatoren geplaatst. 

Locatie

Het aangebodene is gelegen in een groene woonwijk en nabij het overdekt winkelcentrum ‘Autorama’. 

Bestemming & Gebruik

Het aangebodene valt onder het vigerende bestemmingsplan ‘Veendam Noord’ en heeft als enkelbestemming ‘maatschappelijk’ met als specifieke bouwaanduiding – bouwklasse d. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Veendam of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uit de akte van levering blijkt dat het mogelijk is om het aangebodene te gebruiken als dienstwoning, atelier en lesruimte voor kunstenaars. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente is het de koper niet toegestaan deze bestemming te wijzigen. Tevens zijn religieuze activiteiten conform akte van levering mogelijk op locatie.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Veendam. 

Opleveringsniveau:

In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat de partijen overeengekomen zijn dat de feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper zal geschieden op de datum van ondertekening van de akte van levering in de (feitelijke en juridische) staat waarin het verkochte zich thans bevindt, zijnde de ‘as-is’ staat. 

In verband met het hiervoor bepaalde:

– Staat verkoper er niet voor in dat het verkochte de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor het door de koper voorgenomen gebruik van het verkochte; 
– Staat verkoper er evenmin voor in dat het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte is toegestaan op grond van de huidige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke wet- en regelgeving;
– Komt, indien en voor zover het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte vergunning(en) nodig is/zijn, het al dan niet verkrijgen van de vergunning(en) geheel voor risico van koper; 
– Zal koper het verkochte op datum van ondertekening van de akte van levering aanvaarden in genoemde ‘as-is’ staat met alle eventuele kenbare en niet-kenbare gebreken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in bodem en/of grondwater, asbest en of asbesthoudende materialen, alsmede de overige aanwezige of ontbrekende (bouwkundige) eigenschappen. 

Koper kan ter zake van bovenstaande eerste twee subleden, de bedoelde staat van het verkochte geen vorderingen  doen gelden jegens verkoper en koper doet ter zake hiervan afstand van een beroep jegens verkoper op eventuele aanspraken voortvloeiend uit art. 7:17 BW. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden jegens verkoper als (voormalig) eigenaar van het verkochte welke na de afleveringsdatum voor het eerst geldend worden gemaakt. 

Eventuele feitelijke en/of juridische gebreken en/of belemmeringen en/of de afwezigheid van eigenschappen ter zake het verkochte die geheel of gedeeltelijk in de weg staan aan het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte of dit op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk beperken komen geheel voor rekening en risico van koper. 

Kenmerken